Počet záznamů: 1  

Analyticko-chemické hodnocení půdních mikrobních společenstev při fytoremediaci s využitím Miscantthus x giganteus

 1. DA 8833
  Holubová, Michaela, 1993-
  Analyticko-chemické hodnocení půdních mikrobních společenstev při fytoremediaci s využitím Miscantthus x giganteus / Michaela Holubová. -- 2017. -- 68 listů : grafy + 1 CD. -- Vedoucí práce Josef Trögl. -- Oponent Ľuboš Vrtoch. -- Abstrakt: V nádobovém pokusu s reálnými kontaminovanými půdami byla odhadnuta struktura půdního mikrobiálního společenstva v několika půdách (kontrolní, půda z letiště Hradčany a půda z letiště Hradčany smíchaná s půdou z ropné rafinérie v poměru 3:1) s probíhající fytoremediací pomocí Miscanthus x giganteus. Výsledky analýzy ukazují, že přítomnost Miscanthus x gigantheus po jednom vegetačním období zvýšila množství půdní biomasy odhadnuté jako suma fosfolipidových mastných kyselin (PLFA). Množství biomasy se v nejvíce kontaminovaných půdách se téměř nezměnilo. Stresové indikátory (poměr G+/G-, poměr cy/pre, poměr houby/bakterie) dokazují, že půdní organismy byly vystavené stresovým podmínkám, avšak půl roku bioremediačního zásahu je krátká doba na to tvrdit, že těmito podmínkami byly právě těžké kovy a ropa. Aktivita extracelulárních enzymů byla nižší. U kontrolní půdy a půdy z letiště kontaminované ropou se aktivity enzymů zvýšily, u půdy z letiště se aktivity snížily. Parametry rhizosférní půdy se proti kořeny neovlivněné půdě převážně zvýšily. Výsledky naznačují pozitivní vliv kořenů M. x giganteus na půdní mikrobní společenstva, na které nicméně působí i další faktory. V experimentu doporučuji pokračovat i v několika dalších vegetačních sezónách. -- Abstrakt: In the experiment with real contaminated soils, the structure of soil microbial community was estimated in several soils (control, soil from Hradčany airport and soil from Hradčany airport mixed with soil from refinery in ratio 3:1) with ongoing phytoremediation with Miscanthus x giganteus. The results of the analysis show that after one growing season the presence of Miscanthus x giganteus increased the amount of soil microbial biomass estimated as the sum of phospholipid fatty acids (PLFA). The amount of biomass didi not change in the most contaminated soils. Stress indicators (G+/G- ratio, cy / pre ratio, fungal / bacterial ratio) revealed that soil organisms have been exposed to stress, but half a year of bioremediation is too short time to say that these conditions were heavy metals and petroleum. Activities of extracellular enzymes were lower. In the control soil and soil from the airport mixed with petroleum, the enzyme activity increased, but activity in soil from the airport was reduced. The results indicate positive effect of M. x giganteus roots on soil microbial communities, however these are also affected by other factors. I recommend to continue the experiment in next vegetation periodes.
  Trögl, Josef, 1978-. Vrtoch, Ľuboš. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra chemie
  znečištění půdy. fytoremediace. kontaminace půdy. aktivity půdních enzymů. phytoremediation. soil contamination. soil enzyme activities. diplomové práce
  504.5:502.521. 628.35:582. 631.453:502.174. (043)378.2

Počet záznamů: 1