Počet záznamů: 1  

The subject of heroism in The Chronicles of Narnia by C. S. Lewis

 1. DA 8035
  Honsová, Barbora, 1986-
  The subject of heroism in The Chronicles of Narnia by C. S. Lewis / Barbora Honsová. -- 2017. -- 39 listů. -- Oponent Mark Andrew Brandon. -- Vedoucí práce Joel Cameron Head. -- Název a text v anglickém jazyce. -- Abstrakt: Bakalářská práce s názvem "Otázka hrdinství v Letopisech Narnie od C. S. Lewise" se zabývá analýzou hrdiny a jeho prototypu, který je aplikován na postavy a s nimi spojené události, které se odehrávají v příbězích sedmidílného cyklu fantasy knih Letopisy Narnie. První část práce se věnuje samotnému autorovi Clive Staples Lewisovi, jeho životu a událostem, které ovlivnili jeho dílo. Tato část se zároveň zaměřuje na autorovy názory, které mohly formovat jeho pohled na svět a na hrdinu jako takového. Ve druhé části je stručně obsažena historie fantazijního světa Narnie a stručný obsah každé z novel. Třetí část se věnuje postavám, jejich činům a událostem, na něž je aplikovaná studie mytologa Josepha Campbella. Tato studie kopíruje hrdinovu cestu podél jednotlivých etap.. -- Abstrakt: The Bachelor thesis titled "The Subject of Heroism in The Chronicles of Narnia by C. S. Lewis" deals with the analysis of a hero and his archetyp which is applied on characters and with them associated events that take place in the stories in the series of seven fantasy novels The Chronicles of Narnia. The first part of the thesis is dedicated to the author Clive Staples Lewis himself, his life and events that influenced his writing. This part also focuses on the author's point of view that might have formed his perception of the world and the hero himself. The second part includes a brief history of the fantasy world Narnia and brief summary of every novel. The third part is devoted to characters, their deeds and events on which the study by mythologist Joseph Campbell is applied. This study traces the hero's journey along separate stages.
  Brandon, Mark Andrew. Head, Joel Cameron. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra anglistiky
  anglicky psaná literatura. angličtí spisovatelé. C. S. Lewis. hrdina. hrdinství. cesta. hero. heroism. journey. bakalářské práce
  821.111. 821.111-051. (043)378.22