Počet záznamů: 1  

Analýza vlivu vybraného tepelného zpracování na vlastnosti slitiny AlSi7CrMnCu2,5

 1. DA 6973
  Slánský, Martin, 1988-
  Analýza vlivu vybraného tepelného zpracování na vlastnosti slitiny AlSi7CrMnCu2,5 / Martin Slánský. -- 2016. -- 63 listů : barevné ilustrace, grafy, schémata + 1 CD. -- Vedoucí práce Nataša Náprstková. -- Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení vlivu vybraného tepelného zpracování na vlastnosti slitiny AlSi7CrMnCu2,5. V teoretické části této práce jsou popsány vlastnosti, výroba, značení a tepelné zpracování hliníku a jeho slitin. Dále je v teoretické části přiblížena obrobitelnost a opotřebení řezných nástrojů. Také je zde část zabývající se vyměnitelnými břitovými destičkami ze slinutých karbidů. Druhá část práce obsahuje přípravu experimentu, kde jsou informace o použité slitině AlSi7CrMnCu2,5. Tato praktická část pojednává o realizaci experimentu, konkrétně o přípravě vzorků pro jednotlivá měření. Dále navazují zvolené postupy, samotná měření a analýza naměřených hodnot. V závěru je shrnutí a zhodnocení vlivu vybraného tepelného zpracování na vlastnosti (tvrdost, obrobitelnost, struktura) zkoumané slitiny.. -- Abstrakt: The thesis is focused on the evaluation of the effect of selected heat treatment on AlSi7CrMnCu2,5 alloy. The theoretical part of this work describes the properties, manufacture, marking and heat treatment of aluminum and his alloys. Furthermore, the theoretical part describe machinability and wear of the cutting tools. There is also a section dealing with indexable inserts of sintered carbides. The second part includes the preparation of an experiment where are information on the used AlSi7CrMnCu2,5 alloy. This practical section deals with implementation of the experiment, namely the preparation of samples for each measurement. Furthermore, this practical part contains selected procedures, measurement and analysis of actual measured values. At the end is the summary and evaluation of the impact of the selected heat treatment on investigated alloy properties (hardness, workability, structure).
  Náprstková, Nataša, 1968-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra technologií a materiálového inženýrství
  slitiny hliníku. tepelné zpracování kovů. opotřebení materiálu. vytvrzování. aluminum. heat treatment. an alloy. tool wear. curing. diplomové práce
  669.715. 621.78. 620.193.95. (043)378.2