Počet záznamů: 1  

Analýza příčin změny obrobitelnosti vybrané hliníkové slitiny

 1. DA 6954
  Hammerlindl, Lukáš, 1990-
  Analýza příčin změny obrobitelnosti vybrané hliníkové slitiny / Lukáš Hammerlindl. -- 2016. -- 65 listů : ilustrace, grafy, schémata + 1 CD. -- Vedoucí práce Sylvia Kuśmierczak. -- Abstrakt: Diplomová práce se zabývá analýzou příčin změny obrobitelnosti slitiny EN AW 6064A. Práce je zhotovena pro nejmenovanou společnost, která se zabývá výrobou hliníkových polotovarů. Práce je rozdělena na teoretickou a experimentální část. V teoretické části jsou popsány hliníkové slitiny, dělení a označování hliníkových slitin. Část teoretické práce je zaměřena na obrobitelnost a obrábění hliníkových slitin. Dále je v teoretické práci popsáno hodnocení vlastností hliníkových slitin, mechanické a technologické vlastnosti, hodnocení drsností, fraktografické analýzy lomů a metalografické metody zkoušení materiálů. V experimentální části byly provedeny analýzy hodnocení pomocí světelné a elektronové mikroskopie, příprava vzorků pro obrábění, měření drsnosti a tvrdosti. Dále v experimentální části bylo provedeno hodnocení třísek a fraktografická analýza lomu. Na základě výsledku experimentu bylo navrženo doporučení, které má vést k zlepšení stavu povrchu po obrábění.. -- Abstrakt: This thesis analyze the causes of change in machinability alloy EN AW 6064. The work is made for the company, which is engaged in the production of aluminum blanks. The work is divided into theoretical and experimental part. The theoretical part describes aluminum alloy, cutting and marking of aluminum alloys. Theoretic part is focused on workability and aluminum alloys. Furthermore, the theoretical section described evaluation of properties of aluminum alloys, mechanical and technological properties, roughness evaluation, analysis fractographical mines and metallurgical test methods for materials. In the experimental part were performed evaluation analysis using light and electron microscopy, sample preparation for machining, measuring surface roughness and hardness. In the experimental section was evaluated Fractographical chips and fracture analysis.
  Kuśmierczak, Sylvia. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra technologií a materiálového inženýrství
  slitiny hliníku. obrobitelnost. hliník. mikrostruktura. drsnost povrchu. aluminum. machinability. microstructure. surface roughness. diplomové práce
  669.715. 621.9.011. (043)378.2

Počet záznamů: 1