Počet záznamů: 1  

Hledání vizuální rozkoše - projekce ideálů na přelomu tisíciletí

 1. DA 7347
  Vyskočilová, Alena, 1991-
  Hledání vizuální rozkoše - projekce ideálů na přelomu tisíciletí / Alena Vyskočilová. -- 2016. -- 116 l. : ilustrace + 1 CD. -- Vedoucí práce Lenka Sýkorová. -- Abstrakt: Diplomová práce se zabývá procesem hledání identity v navzájem se protínajících oblastech vizuálního umění a videoher. Téma je vymezeno teoretickým základem, který je aplikován na vizuální umění od 70. let 20. století v euroamerickém prostředí s důrazem na českou výtvarnou scénu. Práce představuje díla výtvarných umělců, kteří pomocí tvorby zaznamenávají průběh a vývoj nacházení vlastního "já" a následně je dle přesně formulovaných komponentů identity rozděluje do specifických rámců. Jedná se o rámce osobní, národní, pohlavní, technologický a virtuální, které jsou dále vnitřně propojeny genderovým kontextem jednotlivých příkladů uměleckých děl. Ústřední téma identity je ve virtuálním rámci hlouběji zaměřeno na oblast videoher, s jejichž pomocí lze novým způsobem nahlížet na proces hledání vlastního "já" pomocí projekce ideálů a hledání vizuálního uspokojení ve virtuální realitě.. -- Abstrakt: The diploma thesis focuses on process of searching for identity in areas of visual art and videogames crossing each other. The subject is specified by theoretical background which is applied in visual art from 70s in Euro-american environment with emphasis on Czech art scene. The thesis introduces artworks made by artists who record process and evolution of finding their own self. And after this the artworks are classified by accurately formulated components of identity into specific frameworks. Those frameworks are personal, national, sexual, technological and virtual. They are internally connected by gender context of particular examples of the works of art. The key subject of identity in virtual framework is more deeply focused on videogames sphere. The videogames offer us new way of looking on process of searching for "my own self" using ideals projection and searching for visual satisfaction in virtual reality.
  Sýkorová, Lenka. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra dějin a teorie umění
  vizuální umění. gender. identita. fikce. realita. virtualita. visual art. identity. fiction. reality. virtuality. diplomové práce
  72/76:159.931. 316.66-055.1/.3. (043)378.2