Počet záznamů: 1  

Rozvoj matematického myšlení u dětí předškolního věku s využitím environmentální výchovy

 1. DA 6281
  Jakoubková, Tereza, 1987-
  Rozvoj matematického myšlení u dětí předškolního věku s využitím environmentální výchovy / Tereza Jakoubková. -- 2016. -- 72 listů, 24 nečíslovaných listů příloh : barevné ilustrace + 1 CD. -- Vedoucí práce Dagmar Malinová. -- Abstrakt: Bakalářská práce pojednává o propojení environmentální výchovy a rozvoje matematického myšlení u dětí předškolního věku. Cílem bakalářské práce je vytvoření didaktického materiálu, který je zaměřen na rozvoj předmatematických představ a zároveň získávání poznatků o světě a životním prostředí. Součástí všech učebních úloh jsou metodické pokyny pro pedagogy, kteří s dětmi v mateřských školách pracují. Výstupem bakalářské práce je didaktický materiál a ověření jeho účinnosti v praxi s využitím metody pedagogického pozorování.. -- Abstrakt: This bachelor's thesis deals with link between environmental education and development of mathematical thinking in children case of preschool age. The aim of the thesis is to create a didactic material, which is focused on developing of pre-mathematical ideas together with acquiring knowledge about the world and the environment. The parts of all learning tasks are methodological guidelines for educators working with children in kindergartens. The outcome of the Bachelor thesis is didactic material and verification of its effectiveness in practice with the use methods of teaching observation.
  Malinová, Dagmar. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra primárního vzdělávání
  matematické myšlení. environmentální výchova a vzdělávání. děti předškolního věku. geometrie. environmentální senzitivita. didaktické pomůcky. preschool education. environmental education. mathematical thinking. geometry. environmental sensitivity. didactical aids. bakalářské práce
  51:165. 502:37.03. 316.346.32-053.4. (043)378.22

Počet záznamů: 1