Počet záznamů: 1  

Zobrazení každodennosti (festivity) ve výuce dějepisu

  1. DA 4956
    Zobrazení každodennosti (festivity) ve výuce dějepisu / Jana Tomková. -- 2015. -- 83 listů. -- Vedoucí práce Josef Märc. -- Abstrakt: Diplomová práce Zobrazení každodennosti (festivit) ve výuce dějepisu se zabývá možností zapojení dějin každodennosti, především pak festivit do výuky dějepisu na středních školách. Obeznamuje čtenáře se základním vytyčením každodennosti jako historické vědy a technicky vymezuje festivity. Zkoumá a analyzuje školní zdroje v podobě vybraných rámcově vzdělávacích programů, školních vzdělávacích programů, učebnic. Práce hledá potenciál festivit především jako podnět ke zvýšení atraktivity předmětu, zdroj nových metodických a didaktických postupů, hlubšího poznání, budování pozitivního vztahu k vlasti, konkrétnější představy dřívějšího života, zvyšování pozitivního vztahu k regionu a zkoumá je chronologicky na několika úrovních přechodové rituály, festivity veřejného charakteru, církevní slavnosti, státní svátky a významné dny a tradiční oslavy pramenících z obyčejů. Práce končí praktickými podněty zařazení každodennosti a festivit dle moderních didaktických postupů.. -- Abstrakt: The thesis Depiction of History of Everyday Life (festivities) in Context of History Teaching deals with the possibilities of connecting history of everyday-life, especially festivities, with teaching of history on high schools. The thesis lays out the essential framework of Everyday-life as a historical science and defines festivities. It also examines and analyzes scholar sources in the form of framework educational programs, school educational programs or textbooks. The thesis is looking for potential use of festivities as a stimulus for increasing student's interest in the subject of history. It also aims to examine new methodic and didactic approaches. The thesis also tries to help reader with deeper understanding of the subject, establishing positive attitude to one's country and region. It also chronologically explores various festivities on different levels: rite of passage, public festivities, religious festivities, public holidays and important days and traditional festivities stemming from customs. The thesis ends with practical suggestions for including Everyday-life topics and festivities in teaching using modern didactic approaches.
    Märc, Josef, 1964-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra historie
    dějepis. kulturní dějiny. každodenní život. festivity. rámcový vzdělávací program. školní vzdělávací program. oslava. slavnost. didaktické metody. culture history. history of everyday life. festivities. general education program. school education programe. history book. celebrations. festival. didactics metods. diplomové práce
    93/94. 930.85. 316.728. 394. (043)378.2

Počet záznamů: 1