Počet záznamů: 1  

Aplikace principů psychodynamicky orientované výtvarné výchovy s jedinci se středně těžkou mentální retardací

 1. DA 4398
  Černohorská, Tereza, 1985-
  Aplikace principů psychodynamicky orientované výtvarné výchovy s jedinci se středně těžkou mentální retardací [rukopis] / Tereza Černohorská. -- 2015. -- 84 l. : barev. il. -- Ved. práce Petr Blažek. -- Abstrakt: Tato práce zjišťuje vhodnost aplikace psychodynamických přístupů ve výtvarné výchově u žáků se středně těžkou mentální retardací. Cílem výzkumu bylo zjistit, zda je vůbec možné - vzhledem k intelektové kapacitě žáků a přidruženým vadám - zavádět tuto metodu do výuky a pokud ano, pro jaké žáky ji volit. Práce je rozdělena do dvou částí. Úvodní, teoretická část vymezuje pojem mentální retardace, seznamuje s možnostmi vzdělávání žáků se souběžným postižením více vadami a objasňuje psychodynamické přístupy ve výtvarné výchově. Praktická část práce se pak soustředí na přímou realizaci hodin výtvarné výchovy s žáky ve speciální škole. Jsou zde obsaženy přípravy na hodiny, popis průběhu výzkumu a shrnuté výsledky. Všechny aktivity korespondují s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Jsou koncipované tak, aby při dnešním trendu inkluzivního vzdělávání našly své využití na běžné základní škole, ve třídě s individuálně integrovaným mentálně retardovaným žákem.. -- Abstrakt: This thesis investigates the suitability of psychodynamic approaches in art education for pupils with moderate mental retardation. The aim of the research was to determine whether it is possible - given the intellectual capacity of students and associated defects - to implement this method, and if so, for what her pupils to vote. The work is divided into two parts. Introductory theoretical part defines mental retardation, introduces the possibilities of the education of students with multiple disabilities and clarifies psychodynamic approaches in art education. The practical part of the work is focused on working directly with students in a special school. They are in the planning of lessons, description of research and summarizing the results. All activities correspond to the Framework Educational Program for basic education. They are designed so that when today's trend of inclusive education have found their use in mainstream school, in class with individually integrated mentally retarded pupil.
  Blažek, Petr. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra výchov uměním
  výtvarná výchova. artefiletika. děti s mentálním postižením. mentální retardace. kresba. souběžné postižení vice vadami. psychodynamika. terapie. edukace. moderate mental retardation. multiple disabilities. art. psychodynamics. art museums. therapy. special school. preparing for art class. education. drawing. diplomové práce
  72/76:37.016. 37.032:72/79. 316.344.6-056.36-053.2. 616.899. 741/744. (043)378.2