Počet záznamů: 1  

Podmínky výuky matematiky na 1. stupni tradiční základní školy a školy Montessori

 1. DA 4486
  Machová, Michaela, 1991-
  Podmínky výuky matematiky na 1. stupni tradiční základní školy a školy Montessori [rukopis] / Michaela Machová. -- 2015. -- 114 l. : tabulky + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Dagmar Malinová. -- Abstrakt: Diplomová práce se zabývá porovnáním podmínek výuky matematiky na 1. stupni tradiční základní školy s podmínkami ve škole, která využívá principů pedagogiky Montessori. Teoretická část mapuje základní principy pedagogiky Montessori, život Marie Montessori a nové tendence ve výuce matematiky. Věnuje se i tématům společným pro oba typy škol, didaktickým zásadám, obdobím rozvoje matematického myšlení žáka na 1. stupni základní školy a mechanismu poznávacího procesu. V empirické části je popsán výzkum realizovaný na obou typech škol. Jedná se o kvalitativní výzkum, ve kterém byly analyzovány podmínky výuky matematiky za použití studia dokumentů, polostrukturovaného rozhovoru, didaktického testu a pozorování. V závěru práce jsou interpretována získaná data a uvedeno celkové zhodnocení obou vzdělávacích přístupů.. -- Abstrakt: This master's thesis compares the conditions of teaching mathematics at a traditional primary school and a Montessori school. The theoretical part gives an overview of the basic elements of the Montessori method, the life of Maria Montessori and new trends in teaching mathematics. It also covers topics common to both types of school, principles of learning, stages of mathematical development at primary school and the learning process mechanism. The empirical part describes a qualitative research carried out in both schools. The research analysed the conditions of teaching mathematics using a document study, a semi-structured interview, an educational test and observation. The conclusion provides an interpretation of the obtained data and an overall evaluation of both educational approaches.
  Malinová, Dagmar. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Pedagogická fakulta. Katedra matematiky
  matematika. matematické myšlení. základní školy. vzdělávací programy. podmínky výuky. primární vzdělávání. Montessori pedagogika. mathematics. conditions of teaching. primary education. Montessori education. diplomové práce
  51. 51:165. 373.3. 371.214. (043)378.2

Počet záznamů: 1