Počet záznamů: 1  

Aplikace pohybových her do hodin tělesné výchovy s využitím učiva anglického jazyka na 1. stupni ZŠ

  1. DA 4432
    Aplikace pohybových her do hodin tělesné výchovy s využitím učiva anglického jazyka na 1. stupni ZŠ [rukopis] / Sandra Drahozalová. -- 2015. -- 72 l., [2] l. příl. : schémata. -- Ved. práce Martin Škopek. -- Abstrakt: Diplomová práce se zabývá jedním z požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, kterým je mezipředmětový vztah. Konkrétně se zaměřuje na propojení výuky tělesné výchovy a anglického jazyka na 1. stupni základní školy. Teoretická část charakterizuje žáka 1. stupně ZŠ, jeho vývoj, motivaci k učení a učební styly. Další část je věnována učiteli primární školy, vyučovacím činnostem a metodám. Následující kapitola se zabývá mezipředmětovou integrací a propojením výuky tělesné výchovy s anglickým jazykem, na kterou navazuje poslední kapitola, jež je věnována Rámcovému vzdělávacímu programu. Praktická část diplomové práce obsahuje edukační materiál pohybových aktivit a her do tělesné výchovy, které využívají anglický jazyk jako motivační prvek. Materiál je určen pedagogickým pracovníkům.. -- Abstrakt: This thesis deals with one of the Framework Education Programme for Elementary Education, which is cross-curricular link. It deals with interconnection of physical education and English language at the first grade of primary school. The theoretical part is focused on primary school pupil, its development, learning motivation and learning styles. Another section is devoted to primary school teachers, teaching methods and activities. The following chapter deals with cross-curricular integration and interconnection of physical education and the English language, followed by the last chapter, which is focused on the Framework Educational Programme. The practical part contains educational material of physical activities in physical education, which uses the English language as a motivation factor. The material is meant for educators.
    Škopek, Martin, 1978-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra tělesné výchovy
    tělesná výchova. angličtina. pohybové hry. základní školy. motivace. mezipředmětové vztahy. RVP. motivation. physical education. english language. curricular relations. Framework Education Programme for Elementary Education. diplomové práce
    796.012.6:37.016. 811.111. 796.2. 373.3. (043)378.2

Počet záznamů: 1