Počet záznamů: 1  

Zdravá výživa a pitný režim dětí v předškolním věku

 1. DA 4251
  Pánková, Andrea Karolina, 1975-
  Zdravá výživa a pitný režim dětí v předškolním věku [rukopis] / Andrea Karolina Pánková. -- 2014. -- 93 l. : grafy, tabulky. -- Ved. práce Jarmila Hořejší. -- Abstrakt: Bakalářská práce se zaměřuje na zdravou výživu a pitný režim dětí v předškolním věku. Zdravá výživa a dodržování řádného pitného režimu hrají velice důležitou roli pro vývoj dítěte již v předškolním věku, proto je nutné zabývat se tímto tématem co nejdříve. Cílem této bakalářské práce je zjištění a posouzení aktuálních stravovacích návyků a pitného režimu u dětí ve věku 3 6 let v jejich rodinách. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část obsahuje stručnou charakteristiku předškolního vzdělávání, předškolního věku a známé skutečnosti týkající se výživy a pitného režimu u dětí v předškolním věku. Praktická část se věnuje zpracování, vyhodnocení a interpretaci autorského dotazníku, který zjišťuje informace o způsobech stravování, které vybraný vzorek rodičů dětí z MŠ v Jílovém u Děčína nabízí svým dětem v předškolním věku. V této práci jsou uvedeny zásady zdravé výživy a doporučený denní příjem stravy a tekutin u dětí v předškolním věku.. -- Abstrakt: The bachelor thesis focuses on preschool children´s healthy diet and fluid intake. Healthy diet and adherence to fluid intake are very important for children´s development already in preschool age, therefore it is necessary to discuss this issue as soon as possible. The aim of this thesis is to identify and assess current eating and drinking habits for children aged 3 6 years in their families. The thesis is divided into two parts. The theoretical part contains a brief characterization of the preschool education, preschool age and known facts concerning nutrition and fluid intake for preschool children. The practical part deals with the processing, evaluation and interpretation of copyright of the questionnaire which detects information on the ways of eating that selected sample of parents from MŠ Jílové offering to their children in preschool age. There are presented the principles of healthy diet and recommended daily intake of diet and fluids for children in preschool age.
  Hořejší, Jarmila. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra primárního vzdělávání
  zdravý životní styl. zdravá výživa. pitný režim. děti předškolního věku. předškolní vzdělávání. životospráva. výživová doporučení. motivace dětí. preschool education. healthy nutrition. healthy life style. healthy life regime. recommendations for nutrition. water intake. motivation of children. bakalářské práce
  613. 613.2. 613.3. 316.346.32-053.4. (043)378.22