Počet záznamů: 1  

Analýza preventivních reedukačních činností v podmínkách střediska výchovné péče

 1. DA 4097
  Roučková, Ivana, 1964-
  Analýza preventivních reedukačních činností v podmínkách střediska výchovné péče [rukopis] / Ivana Roučková. -- 2014. -- 113 l. : schémata + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Michal Slavík. -- Abstrakt: Cílem diplomové práce je popis a analýza forem a výsledků výchovně vzdělávacích, terapeutických a sociálně rehabilitačních činností a úkonů poskytovaných ve středisku výchovné péče v Děčíně dětem a mládeži s negativními společenskými projevy. Na základě kvalitativní analýzy osmi případových studií vybraných klientů pobytového oddělení SVP v Děčíně, vymezení společných znaků a kritického pohledu na průběh jejich spolupráce se střediskem uvádíme některé z aspektů ovlivňujících účinnou intervenci střediska. Dominantní postavení mezi nimi zaujímá především neplnění socializačně výchovné a emocionální funkce ze strany rodiny. S ohledem na zjištěné skutečností navrhujeme některá doporučení pro zefektivnění reedukačního a resocializačního působení SVP na klienty.. -- Abstrakt: The aim of this thesis is a description and analysis of forms and results of educationally-pedagogical, therapeutic and socially-rehabilitation activities and procedures that are provided in the Center of Educational Care in Děčín to the children and youngsters with negative social behaviour. Based on a qualitative analysis of eight specimen studies of selected ward-based clients from the Center of Educational Care in Děčín, determination of common signs and a critical view of a course of their co-operation with the center, we are presenting here some of the aspects exerting influence over effective intervention of the center. Dominant position among them is held primarily by a non-performance of socially-educational and emotional role from the side of the family. With regard to the discovered facts, we suggest some recommendations how to make a re-educational and social rehabilitation impact of the Center of Educatinal Care on their clients more effective.
  Slavík, Michal, 1976-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra pedagogiky
  speciální vzdělávací potřeby. střediska výchovné péče. etopedie. poruchy chování. intervence. reedukace. výchovně vzdělávací činnosti. education. ethopedy. behaviour disorders. intervention. re-education. educationally-podagogical activities. center of educational care. diplomové práce
  37.04. 364-5:376. 376.1-056.49. 616.89-008.447. (043)378.2

Počet záznamů: 1