Počet záznamů: 1  

Deutsch geschriebene Werke von Egon Bondy

 1. DA 3872
  Šťastná, Anna-Marie, 1991-
  Deutsch geschriebene Werke von Egon Bondy [rukopis] / Anna-Marie Šťastná. -- 2014. -- 45, XII l. : tabulky. -- Ved. práce Jan Kvapil. -- Název a text práce v německém jazyce. -- Abstrakt: Tato bakalářská práce se věnuje německy psaný textům českého básníka Egona Bondyho, jedná se o poválečného autora, jehož tvorba byla po velkou část jeho života v totalitním československém režimu ilegální. Práce se zabývá pro padesátá léta velmi ojedinělým vztahem českého autora k německému jazyku, autorovými znalostmi němčiny a v neposlední řadě i jeho překlady básní německého básníka Christiana Morgensterna, jimiž se sám inspiroval. Cílem této práce je předložení možných vysvětlení autorova užívání němčiny v jinak českých textech, statistika o častosti vyskytování německých a makaronských textů v daných básnických sbírkách a analýza a interpretace několika jeho básní a básní v próze, tj. tzv. "legend".. -- Abstrakt: This bachelor thesis is devoted to the German written Texts of the Czech poet Egon Bondy. He is a post-war author whose production was for a big part of his life in a totalitarian Czechoslovakian regime illegal. The work is concerned with the, in the fifties very isolated relation of the Czech author to the German language, with author´s German skills and last but not least with his translations of the poems from the German poet Christian Morgenstern, which were inspiration for some of Bondy´s works. The goal of this Work is to produce some of the possible explanations of the using of the German language in the Czech texts, the statistics about the frequent occurrence of the German and Macaronic texts in the collections of poems and the analysis and interpretation of some his poems and the poems in a prose so called "legends".
  Kvapil, Jan, 1974-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra germanistiky
  Bondy, Egon, 1930-2007. Morgenstern, Christian, 1871-1914. německy psaná literatura. nonsensovská poezie. nonsens poetry. bakalářské práce
  821.112.2. (043)378.22

Počet záznamů: 1