Počet záznamů: 1  

Analýza toku materiálu v přípravně materiálu pro výrobu

 1. DA 4006
  Vlk, Josef, 1990-
  Analýza toku materiálu v přípravně materiálu pro výrobu [rukopis] / Josef Vlk. -- 2014. -- 49 l., [1] l. příl. : barev. il., schémata, tabulky + 1 DVD-ROM. -- Ved. práce Gejza Horváth. -- Abstrakt: VLK, J.: Analýza toku materiálu v přípravně materiálu pro výrobu. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta výrobních technologií a managementu, Katedra managementu a ekonomiky podniku, Ústí nad Labem, 2014, 50 stran. Bakalářská práce. Vedoucí: Doc. Ing. Gejza Horváth, CSc. Tato bakalářská práce se zabývá problematikou interní podnikové logistiky. Řeší problematiku materiálového toku v přípravně materiálu podniku Chart Ferox, a.s. Děčín. V úvodu práce je krátké pojednání o podniku Chart Ferox o jeho historii a současnosti. V teoretické části jsou zmiňovány základní pojmy logistiky, zejména pak problematiky vnitropodnikové logistiky. Dále různé logistické metody a systémy. V praktické části se práce zaměřuje na analýzu materiálového toku v přípravně materiálu podniku. Je zde zmínka o použitých analytických metodách. Kritický náhled na nalezené problémy a nedostatky. A také několik návrhů na případná zlepšení. V závěru práce je shrnut celkový stav podniku s ohledem na zjištěné nedostatky a možnosti do budoucna.. -- Abstrakt: VLK, J.: Analysis of the flow of material in the preparation of material for production. J.E. Purkyně Universitiy in Ústí nad Labem, Faculty of Production Technology and Management, Departement of Economics and Enterprise Management, Ústí nad Labem, 2014, 50 pages. Bachelor's thesis. Head: Doc. Ing. Gejza Horváth, CSc. This thesis deals with the internal corporate logistics. It addresses issues of material flow in the preparation of material enterprise Chart Ferox, as Decin. The introduction is a short treatise on enterprise Chart Ferox about its history and present. In the theoretical part are referred to the basic concepts of logistics, especially the issue of internal logistics. Furthermore, various methods and logistic systems. In the practical part of the thesis focuses on the analysis of material flow in the preparation of the material enterprise. There is mention of the analytical methods. Critical insight into the problems and deficiencies found. And also some suggestions for possible improvements. The conclusion summarizes the overall status of the company with respect to the identified shortcomings and possibilities for the future.
  Horváth, Gejza, 1948 březen 23.-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra managementu a ekonomiky podniku
  tok materiálu. výrobní procesy. logistika. materiálový tok. Chart Ferox. přípravna materiálu. logistics. material flow. material preparation. bakalářské práce
  658.286.2. 658.5. (043)378.22

Počet záznamů: 1