Počet záznamů: 1  

Rozvoj orientace v prostoru u předškolního dítěte

 1. DA 1626
  Hrubešová, Jitka, 1988-
  Rozvoj orientace v prostoru u předškolního dítěte [rukopis] / Jitka Hrubešová. -- 2013. -- 53 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Dagmar Malinová. -- Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na zkoumání prostorové orientace u dětí předškolního věku. Cílem práce je zjištění úrovně prostorové a časové orientace a obohacení nabídky aktivit v mateřských školách směřující k jejímu rozvoji. Orientace v prostoru je součástí průpravy v oblasti matematických a geometrických představ dítěte. Práce je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a její součástí je návrh vlastní didaktické pomůcky pro zkoumání stupně prostorových a časových znalostí.. -- Abstrakt: The thesis is focused on examining the spatial orientation of preschool children. The aim is to examine the level of spatial and temporal orientation and enrichment activities on offer in kindergartens towards its development. Orientation in space is part of the preparation in the field of mathematical and geometrical concepts of the child. Work is in accordance with the Framework educational program for pre-school education, and includes a proposal for their own teaching aids for examining level of temporal and spatial knowledge.
  Malinová, Dagmar. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Pedagogická fakulta. Katedra matematiky
  Předškolní vzdělávaní. matematické myšlení. prostorová orientace. hra. komunikace. Pre-school education. mathematical thinking. spatial orientation. game. communications. bakalářské práce
  (043)378.22

Počet záznamů: 1