Počet záznamů: 1  

Relace uspořádání v pojetí mateřské školy

 1. DA 1053
  Zmudová, Martina, 1991-
  Relace uspořádání v pojetí mateřské školy [rukopis] / Martina Zmudová. -- 2013. -- 65 l. : barev. il. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Dagmar Malinová. -- Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá relací uspořádání jako součástí předmatematického myšlení u dětí předškolního věku. V teoretické části je věnována pozornost binárním relacím, zejména relaci uspořádání. Jsou popsány poznávací schopnosti a vývojová specifika dětí předškolního věku. Jedna z kapitol je zaměřena na rozvoj předmatematického myšlení. Praktická část obsahuje autorský didaktický materiál, který byl vytvořen s cílem rozvíjet u dětí předškolního věku pojem uspořádání. Pomocí metody pozorování byla zjištěna účinnost didaktického materiálu na vybrané skupině dětí z mateřské školy.. -- Abstrakt: This bachelor thesis deals with development of order relation in preschool children. The theoretical part focuses on the binary relation, on relation in the order theory in particular. It describes the cognitive skills and the specifics of preschool children. One chapter focuses on the development of pre-mathematical thinking. The practical part contains the author's didactic material that was created with the aim to develop a concept of order in preschool children. The method of observation was used to ascertain the efficacy of the didactic material on a selected group of kindergarten children.
  Malinová, Dagmar. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Pedagogická fakulta. Katedra matematiky
  matematické myšlení. děti předškolního věku. matematika. binární relace. uspořádání. mathematics. binary relation. order. mathematical thinking. preschool age. bakalářské práce
  51:165. 316.346.32-053.4. (043)378.22

Počet záznamů: 1