Počet záznamů: 1  

Péče o seniora v rodině

 1. P-DP 18949
  Wiesnerová, Alena, 1955-
  Péče o seniora v rodině [rukopis] : praktické zkušenosti a poznatky / Alena Wiesnerová. -- 2012. -- 92 l. : [9] l. příl. + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Pavel Maršálek. -- Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá obecnými projevy stáří a stárnutí a geriatrickými syndromy a demonstruje je na konkrétní osobě, závislé na pomoci rodiny. Cílem práce je popsat péči o seniora v rodině z pohledu pečující osoby a upozornit na možné problémy a obtížně řešitelné situace, které se mohou vyskytnout, včetně jejich možného řešení. Výsledkem bakalářské práce je vyhodnocení významu péče o seniora v domácím prostředí, popsání přínosů, ale i záporů a jistých omezení, které s sebou tato péče přináší, včetně seznamu potřeb a návrhů opatření pro její zkvalitnění a podporu tohoto způsobu péče o staré lidi ve větším rozsahu.. -- Abstrakt: The bachelor´s thesis addresses general symptoms of aging, old age and geriatric syndromes illustrating them on a specific person who is dependent on family support. The objective of the thesis is to describe home care for an elderly person from the point of view of the caring person and to draw attention to possible problems and hard to solve situations which may appear, including possible solutions. In the conclusion, the bachelor´s thesis is to evaluate the meaning of home care for an elderly person, to point out the benefits as well as drawbacks and certain limitations which home care may bring on, including the list of needs and proposals of remedial measures for its upgrading and supporting of this way of care for elderly people in a larger extent.
  Maršálek, Pavel. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra primárního vzdělávání
  stáří a stárnutí. geriatrické syndromy. podpora rodiny. senior. pečující osoby. domácí péče. péče v rodině. možné řešení. klady a zápory. potřeby. návrh opatření. zkvalitnění a podpora. způsob péče. aging and old age. geriatric syndromes. family support. elderly person. caring person. home help. home care. possible solution. benefits and drawbacks. needs. proposal of remedial measure. upgrading and supporting. way of care. bakalářské práce
  (043)378.22

Počet záznamů: 1