Počet záznamů: 1  

CzechTrade, CzechInvest a jejich služby pro malé firmy

 1. S-BP 5657
  Zatyková, Kateřina, 1990-
  CzechTrade, CzechInvest a jejich služby pro malé firmy [rukopis] / Kateřina Zatyková. -- 2012. -- 47 l., [16] l. příl. : mapy, grafy, schémata. -- Lic. smlouva. -- Abstrakt: Tato práce má název ?CzechTrade, CzechInvest a jejich služby pro malé firmy?. V prvních dvou kapitolách pojednává o státních agenturách CzechTrade (agentura pro podporu exportu) a CzechInvest (agentura pro podporu podnikání a investic), jejich poslání, historii, organizační struktuře a činnostech, které vykonávají. U agentury CzechTrade je pak věnována kapitola jednotlivým zahraničním pobočkám v souvislosti s nejčastěji poskytovanými službami, perspektivními obory a informacemi o trzích daných zemí. Následuje kapitola zaměřená na malý podnik, který byl vytvořen pro účely případové studie této práce jako modelový příklad. Pro tuto firmu pak byly navrženy služby poskytované agenturami CzechInvest a CzechTrade, které by mohla využít v případě, že by se rozhodla působit na zahraničních trzích.. -- Abstrakt: This thesis is named ?CzechTrade, CzechInvest and their services for small businesses?. In the first two chapters are presented state agencies CzechTrade (agency for support of the export) and CzechInvest (agency for business and investment support), their mission, history, organizational structure and activities that they execute. In the chapter about CzechTrade, there is another part dedicated to foreign branches in connection with the most provided services, sunrise industries and information on markets in selected countries. The next chapter is focused on small business that was created for the purpose of case study used in this work as a model example. For this company there have been picked some of services provided by agencies CzechInvest and CzechTrade, which could be used in case that the company decided to operate on foreign markets.
  Zatyko, Petr. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra obchodu a služeb
  služby. případové studie. malé a střední podniky. CzechTrade. CzechInvest. poslání. historie. CzechTrade. CzechInvest. mission. history. services. case study. small business. bakalářské práce
  338.46. 001.87. 334.012.63/.64. (043)378.22

Počet záznamů: 1