Počet záznamů: 1  

Barvy plné melodie

  1. P-DP 18594
    Barvy plné melodie [rukopis] / Petra Slaninová. -- 2012. -- 94 l. : il. + 1 CD-ROM, 1 DVD. -- Ved. práce Lenka Minaříková. -- Abstrakt: Předložená diplomová práce s názvem "Barvy plné melodie" je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V části teoretické se krátce zmiňuji o moderních uměleckých směrech, objasnění pojmů - abstrakce a akční tvorba a v dalších kapitolách se snažím o shrnutí základních poznatků z oblasti výtvarné výchovy. Je zde popsán umělecký směr Orfismus a mimo jiné svou pozornost věnuji nejvýznamnějším představitelům, jež se zasloužili o zrod orfismu a abstraktního umění. Na teoretickou část navazuje část praktická, ve které je představen výtvarný projekt s názvem "Po stopách Františka Kupky - abstrakce v pohybu", v němž vznikala zajímavá výtvarná díla žáků. Praktická část je navíc doprovázena fotografiemi, jež byly pořízeny při samotném tvoření žáků. Závěr diplomové práce vám nabízí možnost nahlédnout do galerie vzniklých výtvarných záležitostí žáků a mých autorských prací.. -- Abstrakt: The presented Master thesis "Colours full of melody" is divided in a theoretical and practical part. The theoretical part briefly describes contemporary art tendencies, defines the concepts of "abstraction" and "drip painting". The subsequent chapters try to sum up core notions in the field of art education. Attention is given to the Orphism school of art, with particular respect to its main protagonists, which deserve the credit for the inception of Orphism and abstract art itself. The following practical part introduces an art project called "In the footsteps of František Kupka - abstraction in motion", which gave birth to interesting art works of pupils. This part is accompanied by photographs taken during the whole process. The concluding part offers an insight into a gallery of the art works of the pupils and mine as well.
    Minaříková, Lenka. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra výchov uměním
    abstrakce. akční tvorba. orfismus. hudba. prožitek. barva. výtvarný projekt. abstraction. drip painting. orphism. music. perception. color. arts project. diplomové práce
    (043)378.2

Počet záznamů: 1