Počet záznamů: 1  

Transformace témat soudobého umění u francouzského středověku

 1. P-DP 17407
  Jásková, Hana, 1988-
  Transformace témat soudobého umění u francouzského středověku [rukopis] / Hana Jásková. -- 2011. -- 73 l. : [18] l. příl. : il., mapy + 1 CD-ROM. -- Ved. práce Kateřina Dytrtová. -- Abstrakt: V prvních dvou kapitolách je práce zaměřena na obecný vhled do dvou velice význam-ných slohů. Prvním a nejobsáhlejším z nich je Románské umění, které nám ukazuje po-čátky a rozvoj tohoto slohu ovlivňujícího další vývoj. V druhé kapitole se práce zabývá obecným vhledem do Gotiky, jež byla velmi významnou nejen pro francouzský středověk. V další kapitole lze nalézt výběr francouzských navštívených staveb a podívat se na jejich architektonický význam a rozbor. Stejně tak na některé ze zajímavostí a odlišností. Ve čtvrté kapitole se práce zabývá soudobou architekturou, jež byla ovlivněna středo-věkem. Poslední kapitola pojednává o interpretaci mezi malbou 20. století a středověkou mal-bou na sklo.. -- Abstrakt: The first two chapters of my thesis are focused on the common insight into two very important styles. The first and the most extensive of them is the Romanesque art, which shows us beginnings and development of this style influencing further development. The second chapter deals with the common insight into Gothic, which was very important not only for the Middle Ages. In the following chapter we can find the selection of the French visited buildings and have a look at their architectural significance and analysis as well as some of interesting facts and differences. The forth chapter deals with the contemporary architecture influenced by the Middle Ages. The last chapter deals with interpretation between 20th century painting and the me-dieval glass painting.
  Dytrtová, Kateřina, 1964-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra výtvarné kultury
  románské umění. gotické umění. moderní umění. prostor (architektura). světlo v umění. Romanesque. Gothic. France. Middle Ages. purity in painting. current trends. transformation. light. bakalářské práce
  7.033.4. 7.033.5. 7.036/.038. 72.012.2/.9. 7.017.2. (043)378.22

Počet záznamů: 1