Počet záznamů: 1  

Soudobá architektura jako symbolický systém

 1. P-DP 17406
  Boudová, Michaela, 1986-
  Soudobá architektura jako symbolický systém [rukopis] / Michaela Boudová. -- 2011. -- 56 l. : [5] l. příl. : il. + 1 DVD. -- Ved. práce Kateřina Dytrtová. -- Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá současnou architekturou v souvislostech symbolických systémů, což je ve své podstatě velice rozsáhlé téma. Proto je práce zaměřena především na prvky, které v architektuře vnímá běžný uživatel a na to, jak soudobá architektura a urbanismus ovlivňují naše vizuální chápání. K náhledu na architekturu zde však nedochází pouze z hlediska vizuálního, ale také z hlediska jejího komplexního působení. Výsledkem práce je výčet hodnotících kritérií, sestavených na základě předchozího teoretického rozboru současných přístupů a vizuálních kódů naší kultury, které by měly být základem pro náhled na možnosti soudobé architektonické tvorby, nikoli jako způsob jejího zařazení do určitých skupin. Práce také naráží na otázku výstavby příštích let a možnosti, které bychom neměli při uvažování o našem okolí vynechávat z diskuze.. -- Abstrakt: The thesis deals with contemporary architecture in relation to symbolic systems, which, in its nature, constitutes a very broad topic. Hence the work focuses mainly on elements that are usually perceived by standard users, and on the way how the contemporary architecture and urbanism influence our visual understanding of reality. However, the architecture is not viewed from the visual point of view, but also from the point of view of complex impression of architecture. The result of the work is a list of evaluation criteria defined on the basis of previous theoretical analysis of contemporary approaches and visual codes of our culture, which should constitute a base for the view of potentials of modern architectural works, not as the way of sorting it into strictly defined groups. The work also touches the question of future of architecture and ideas which should not be left out when discussing our surroundings.
  Dytrtová, Kateřina, 1964-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra výtvarné kultury
  architektura. architektonická kompozice. architecture. symbolic systems. perception. evaluation. bakalářské práce
  72. 72.012. (043)378.22

Počet záznamů: 1