Počet záznamů: 1  

Finanční analýza jako ukazatel finančního zdraví podniku

 1. S-BP 4772
  Halová, Petra, 1988-
  Finanční analýza jako ukazatel finančního zdraví podniku [rukopis] / Petra Halová. -- 2010. -- 42 l., [3] l. příl. : il. -- Lic. smlouva. -- Abstrakt: Smyslem této bakalářské práce je provedení finanční analýzy vybrané společnosti za pomoci základních metod a nástrojů finanční analýzy, a to za období pěti let. Teoretická část se věnuje seznámení se s pojmem finanční analýza, jejím účelem a cílem při vedení společnosti. V této části jsou pak dále popsány zdroje informací a uživatelé finanční analýzy. Na konci teoretické části jsou poté popsány metody finanční analýzy a jednotliví ukazatelé finanční analýzy, konkrétně ukazatelé absolutní a poměrové. Praktická část se věnuje nejprve charakteristice vybrané společnosti a posléze je provedena samotná finanční analýza za pomoci vybraných ukazatelů. Jako opora praktické části slouží již zmiňovaná část teoretická. Samotná analýza je provedena za pomoci absolutních a poměrových ukazatelů. V závěru práce se pak nachází celkové shrnutí zjištěných hodnot.. -- Abstrakt: The main goal of the bachelor work is to make a financial analysis of concrete company using basic financial analysis methods and instruments. The work covers five year period and is divided into two parts. Theoretical part is focused on the terms like financial analysis, its purpose and goal for company management. The sources of informations are also shown and explained there. Concrete analysis methods, ratios, indexes are described at the end of the theoretical part. Practical part deals with the specifications of the company and its analysis using particular methods from the theoretical part. The analysis is mainly based on absolute and relative ratios. There is a summary at the end of this part including results and comments.
  Vomáčková, Helena, 1958-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra ekonomiky podniku
  finanční analýza. cash flow. rozvaha. výkaz zisků a ztrát. aktiva. pasiva. poměrové ukazatele. horizontální analýza. vertikální analýza. rentabilita. aktivita. zadluženost. likvidita. financial analysis. balance sheet. profit and loss account. cash flow. assets. liabilities. ratios. horizontal analysis. vertical analysis. profitability. activity. debt levels. liquidity. bakalářské práce
  657.41/.45. 658.14/.15. (043)378.22

Počet záznamů: 1