Počet záznamů: 1  

Přírodní předpoklady pro realizaci cestovního ruchu v regionu Táborsko

 1. P-DP 16489
  Švadlena, Marek, 1988-
  Přírodní předpoklady pro realizaci cestovního ruchu v regionu Táborsko [rukopis] / Marek Švadlena. -- 2010. -- 60 l. : [4] l. obr. příl. : il., mapy. -- Ved. práce Ivan Farský. -- CD-ROM nedodán. -- Abstrakt: Bakalářská práce "Přírodní předpoklady pro realizaci cestovního ruchu na Táborsku", je přehledným shrnutím nejdůležitějších přírodních předpokladů v regionu, které je možno využít v rámci cestovního ruchu. Charakterizuje a hodnotí jejich vazby na další atraktivity přírodní, kulturně-historické a sportovní, ukazuje šíři využití předpokladů pro typy cestovního ruchu a popisuje vliv lokalit a předpokladů nejen na účastníky cestovního ruchu, ale také na místní obyvatelstvo. Též se zabývá cestovním ruchem na Táborsku obecně, hodnotí využívané lokality a popisuje jeho nevyužívaný potenciál. Práce je také doplněna o přírodní a socioekonomickou charakteristiku zájmového území a je doplněna o tématické mapky a fotografie.. -- Abstrakt: This bachelor thesis, entitled "Natural presumtions for using tourism in the Táborsko region?, is a summary of the most transparent natural assumptions in the region, which can be used in tourism. It characterizes and assesses their linkages to other natural attractions, cultural and historical, sports, shows the breadth of the use of assumptions for the types of tourism and describes the effect of locations and conditions not only on the tourists, but also on the local population. It also deals with tourism of the Táborsko region in general, it evaluates sites used, and describes its unused potential. The work is also supplemented by natural and socio-economic characteristics of the area and is supplemented by thematic maps and photographs.
  Farský, Ivan, 1950-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra geografie
  cestovní ruch - Tábor-oblast (Česko). přírodní zajímavosti - Tábor-oblast (Česko). Tábor (Česko : oblast). přírodní předpoklad. cestovní ruch. region. Táborsko. nature presumtion. tourism. region. Táborsko. bakalářské práce
  338.48. 502.2:338.483.11. (437.319). (043)378.22

Počet záznamů: 1