Počet záznamů: 1  

Aktuální trendy a podpora cestovního ruchu v turistické oblasti Lužické hory a Ještěd

 1. S-BP 4638
  Stankovská, Zita, 1988-
  Aktuální trendy a podpora cestovního ruchu v turistické oblasti Lužické hory a Ještěd [rukopis] / Zita Stankovská. -- 2010. -- 54 l., 15 l. příl. : il., mapy. -- Lic. smlouva. -- Abstrakt: Cílem této práce je zhodnocení cestovního ruchu v turistické oblasti Lužické hory a Ještěd, zjištění aktuálních trendů cestovního ruchu a jeho podpory v dané oblasti. Dále bych chtěla poukázat na zajímavé kulturní a přírodní dědictví, které se nachází na tomto území. Práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola popisuje charakteristiku cestovního ruchu a jeho význam, druhy a formy. Druhá kapitola nás seznamuje s charakteristikou oblasti jejími přírodními poměry, hospodářstvím a obyvatelstvem. Třetí kapitola je zaměřena na vybrané turistické cíle, kde se jedná především o přírodní, technické a kulturní památky a sportovní využití v oblasti. Čtvrtá kapitola je zaměřena na celkovou infrastrukturu v oblasti. V páté kapitole uvádím možnosti rozvoje cestovního ruchu, propagaci a image oblasti. Šestá část je věnována dotazníkovému šetření, kde se snažím prostřednictvím odpovědí respondentů zhodnotit charakter oblasti.Výsledkem mé práce je ověření možností, rozvoje a zlepšení cestovního ruchu v turistické oblasti Lužické hory a Ještěd.. -- Abstrakt: The aim of this work is evaluation of tourism in tourist area Lužické hory and Ještěd, identify current trend of tourism and its support in this area. Also I would like to point out to interesting cultural and natural heritage, which is situated in this territory. My work is divided into six chapters. The first chapter describes the characteristics of tourism and its important, kinds and forms. The second chapter presents the characteristics of the area, its natural conditions, the economy and population. The third chapter is focused on selection tourist destinations, where is mainly natural, technological and cultural monuments and sport use in area. The fourth chapter is focused on the overall infrastructure in the area. In the fifth chapter, I mention the possibility of tourism, promotion and image. The sixth part is devoted to the questionnaire survey, where I try to answer the nature of area by the respondents assess. The result of my work is verity the possibilities of development and improvement of tourism in tourist area Lužické hory and Ještěd.
  Navrátil, Aleš. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra regionálního a lokálního rozvoje
  cestovní ruch. kulturní dědictví. přírodní zajímavosti. Lužické hory (Česko a Německo). Ještěd (Česko : hora). sportovní využití. propagace. infrastruktura. tourism. Lužické hory. Ještěd. cultural heritage. natural heritage. sport use. promotion. infrastructure. bakalářské práce
  502.2:338.483.11. 930.85. 338.48. (234.572). (234.565). (430). (437.31-17). (043)378.22

Počet záznamů: 1