Počet záznamů: 1  

Vitaminy, minerály a tekutiny ve výživě seniorů

 1. P-DP 15852
  Brožovská, Alena, 1986-
  Vitaminy, minerály a tekutiny ve výživě seniorů [rukopis] / Alena Brožovská. -- 2009. -- 78 l., viii. l. příl. : il. -- Ved. práce Lenka Müllerová. -- Abstrakt: Pro mou bakalářskou práci jsem si vybrala téma Vitaminy, minerály a tekutiny ve výživě seniorů. Nejprve jsem se zaměřila na popsání problematiky prostřednictvím poznatků z odborné literatury a poté jsem popsala svůj výzkum a výsledky šetření. V teoretické části jsem se zaměřila na základní údaje o jednotlivých vitaminech a minerálech. Popsala jsem jejich funkce, význam pro lidský organismus, jejich zdroje a souvislost se stářím. Zaměřila jsem se také na potřebu tekutin v organismu a nejčastější poruchu tekutin ve stáří, dehydrataci. Téma, které jsem si vybrala je velmi aktuální, protože lidský život se neustále prodlužuje a narůstá tak populace seniorů. Ve stáří často dochází, ve spojitosti s výživou, k nedostatku vitaminů a minerálů. Také dochází ke ztrátě pocitu žízně. Lidé přestávají přijímat dostatečné množství tekutin, což má za následek dehydrataci organismu. Ve výzkumné části jsem prováděla pomocí dotazníku šetření ke zjištění a zhodnocení příjmu potravin, které jsou základními zdroji vitaminů a minerálů. Dalším cílem bylo zjištění množství a druhu přijatých tekutin. Výsledky šetření jsem zaznamenala pro lepší přehlednost do grafů a tabulek. Poté jsem zhodnotila své hypotézy, které se mi většinou potvrdily. Výsledky byly neuspokojivé, protože mnoho seniorů nemá dostatečný příjem potravin, které jsou základními zdroji vitaminů a minerálních látek. Neopomenutelné je, že senioři pouze v malém procentu užívají doplňky stravy, které by mohly hradit alespoň část deficitu vitaminů a minerálů. Také příjem tekutin není uspokojivý. Senioři, zejména ženy, nemají dostatečný denní příjem tekutin. Doufám, že zmapování této problematiky pomůže k zlepšení situace výživy seniorů.. -- Abstrakt: For my bachelor work I have chosen theme with title: Vitamin, minerals and aqua in senior nutrition. First I have concentrated on description of problems through piece of knowledge from specialized literature and after I describe my study and results of investigations. In theoretical part I concentrated on basic data about individual vitamins and minerals. I described their function, signification to human organism, their sources and context of old people. I concentrated also on organism needs of liquid and their frequent poorness at elderly aged people known as dehydration. Title, which I have chosen is very up-to-date, because the length of human life constantly extends and accumulates so population is mostly in senior age. In connection to nutrition there is often deficit of vitamin and of mineral. Also there is very often deprival of thirst sense. Human body can recover accept insufficiency of liquid, which take for result dehydration organism. In research part I performed questionnaire investigation to detection and assessed income food, which are basic source vitamin and mineral. Another destination was find number and mate received liquid. Results of questionnaire I have put down for better survey into tables and graphs. Afterwards I appraised my hypotheses, which in most cases were established. The results of questionnaire were disquieting, because many seniors don't have comfortable income food, which are basic source vitamin and mineral substance. Responsible is, that senior only in small percent take accessories food, who could fortify at least part deficit vitamin and mineral. Too fluid intake is not satisfactory. Senior, especially women, don't have sufficient daily intake liquid. I hope, that mapping out these problems will help to improvement situation of senior's nutrition.
  Müllerová, Lenka, 1950-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra ošetřovatelství
  výživa člověka. zdravá výživa. senioři. vitaminy. minerály. tekutiny. voda. dehydratace. výživa. senioři. Vitamins. minerals. liquid. agua. dehydration. nutrition. seniors. bakalářské práce
  613.2. 316.346.32-053.9. (043)378.22

Počet záznamů: 1