Počet záznamů: 1  

Katalog geologických a geomorfologických lokalit Berounska

 1. P-DP 14334
  Marek, Tomáš, 1982-
  Katalog geologických a geomorfologických lokalit Berounska [rukopis] / Tomáš Marek. -- 2007. -- 193 l. : il. -- Lic. smlouva. -- Abstrakt: Sledovaným územím, které se stalo objektem studia této diplomové práce je Berounsko, území ležící západním až jihozápadním směrem od hlavního města Prahy. Tento region patří nejen po stránce geografické, ale například i kulturně - historické mezi nejzajímavější destinace České republiky. Předložená práce je zaměřena především na fyzickogeografické složky krajinné sféry, resp. klade si za cíl vytvořit ucelený katalog nejen známých, ale především méně známých nebo dokonce opomíjených zajímavých geologických a geomorfologických lokalit. Právem lze hovořit o území, které je jedním z nejčastějších zájmových objektů výzkumů nejen geologů a geomorfologů, neboť se po této stránce jedná o velmi pestrý, místy až unikátní region národního, ale také světového významu. Celé Berounsko zasahuje do staré a rozmanité geologické oblasti, nesoucí jméno francouzského inženýra Joachima Barranda - Barrandien. Tato lokalita proslula daleko za hranicemi středoevropského prostoru. Stratigrafické geologické profily, vyskytující se na Berounsku se staly vzory pro světové geologické vědy.. -- Abstrakt: The dissertation is aimed at the region named Berounsko, located western and south by west from the capital, Prague. The region belongs to the most interesting destination of The Czech Republic because of its geography, culture and history. The dissertation is mainly specialized in physical- geographical component parts of the regional spheres, respectively it sets targets to create not only an integral list of known geological and geomorphological regions but it wants to introduce less known or even neglected ones. Geologists and geomorphologists are by right interested in this region for its very colourful or even unique features. The region has national or even world importance. The whole Berounsko touches old and diverse geological area, which is named after a French engineer - Joachim Barrande - The Barrandien. The region has become famous beyond the central European area. Stratigraphic geological profiles, represented in the Beroun area, have bečíme the models for geological science around the World.
  Chvátalová, Alena, 1963-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra geografie
  katalog geologických a geomorfologických lokalit. geologické poměry. horninové složení. geologický příčný profil. geomorfologie krajiny. reliéf. catalogue of geological and geomorphological localities of Beroun region. geologic conditions. geologic structure. geological cross section. landscape geomorphology. relief. diplomové práce
  (043)378.2

Počet záznamů: 1